அவசர எண்கள்

ஏதேனும் அவசரநிலை ஏற்பட்டால் இந்த எண்களை தொடர்புகொள்ளுங்கள்

  • 100 போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறை
  • 101 தீ மற்றும் மீட்பு சேவைகள்
  • 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள்